Scroll Top
Sklep internetowy Yogamudra

Regulamin

 1. Informacje ogólne
 2. Definicje
 3. Ogólne warunki korzystania ze Sklepu
 4. Konto Klienta
 5. Aktualizacja i usunięcie Danych Osobowych
 6. Zmiana i odtworzenie Hasła
 7. Zamówienie
 8. Płatności
 9. Dostawa
 10. Zwroty i Wymiana
 11. Reklamacje
 12. Postanowienia końcowe

1. Informacje ogólne

Niniejszy regulamin, zwany w dalszej części „Regulaminem”, reguluje ogólne zasady dokonywania zakupów, w sklepie internetowym yogamudra.pl, dostępnego pod domeną http://yogamudra.pl, zwanego w dalszej części „Sklepem”.

Sklep prowadzony jest przez Piotra Künstlera, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jogamudra – Pracownia Jogi Piotra Künstlera, z siedzibą pod adresem ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, NIP 525-200-93-68, REGON 015746587 , zwanego w dalszej części „Sprzedającym”.

2. DEFINICJE

„Towar”/”Produkt”/”Produkty”– wszelkie przedmioty i usługi prezentowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogące stać się przedmiotem Umowy Sprzedaży.

„Dostawca” – firmy, które na zlecenie Sklepu realizują dostawę zakupionego Towaru do Klienta.

„Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawarta na odległość, pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, na zasadach określonych w Regulaminie.

„Jednorazowa Umowa Sprzedaży” – Umowa Sprzedaży zawarta przez Niezarejestrowanego Klienta.

„Strona Internetowa Sklepu” / „Strona Internetowa” – wszystkie strony internetowe, dostępne pod domeną http://yogamudra.pl, w ramach których prowadzony jest Sklep.

„Treści Sklepu” – wszelkie treści tekstowe i graficzne, a w szczególności znaki towarowe i zdjęcia, zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu.

„Dane Osobowe” – informacje służące identyfikacji Klienta, zgromadzone i przetwarzane przez Sklep, przekazane dobrowolnie przez Klienta, w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub realizacji innych celów, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody Klienta.

„Klient” – osoba, z którą zgodnie z przepisami prawa i zapisami Regulaminu, może być zawarta Umowa Sprzedaży, a także na rzecz której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

„Konto” – indywidualny dla każdego Klienta zapis, zawierający jego Dane Osobowe oraz historię zawartych Umów Sprzedaży, prowadzony przez Sklep nieodpłatnie na rzecz Klienta, który dokonał Rejestracji Konta.

„Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia” – wiadomość email wysłana przez Sklep do Klienta,  po naciśnięciu przez Klienta przycisku „WYŚLIJ ZAMÓWIENIE”, potwierdzająca przyjęcie przez Sprzedającego zamówienia do realizacji.

„Podsumowanie zamówienia” – wiadomość email wysłana przez Sklep do Klienta,  po naciśnięciu przez Klienta przycisku „WYŚLIJ ZAMÓWIENIE”, a zawierająca podsumowanie wszystkich szczegółów zamówienia  stworzonego przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na Stronie Sklepu.

„Rejestracja Konta” / „Rejestracja” – wykonanie czynności określonych w Regulaminie, wymaganych do utworzenia Konta Klienta.

„Login” – wskazany przez Klienta w trakcie Rejestracji Konta adres email będący jego identyfikatorem, umożliwiający wraz z Hasłem uzyskanie dostępu do Konta Klienta. Login wybrany jest jednorazowo i nie ulega zmianie.

„Hasło” – wskazany przez Klienta w trakcie Rejestracji Konta ciąg znaków umożliwiający wraz z Loginem uzyskanie dostępu do Konta Klienta. Hasło może zostać przez Klienta zmienione, na zasadach zgodnych z Regulaminem.

„Koszyk” – narzędzie informatyczne, dostępne na Stronie Internetowej Sklepu, umożliwiające Klientowi rezerwację Produktów zgodnie z zapisami Regulaminu.

„Zamówienie” – wykonanie czynności określonych w Regulaminie, w celu złożenia Sklepowi oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, na Produkty których oferta dotyczy.

„Pliki Cookies” – dane informatyczne zapisywane podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej Sklepu na urządzeniu końcowym Użytkownika.

„Siedziba Sprzedającego” – ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa

„Użytkownik” – każdy użytkownik Internetu, odwiedzający Stronę Internetową Sklepu.

„Zarejestrowany Klient” – Klient, który dokonał Rejestracji Konta

„Niezarejestrowany Klient” – Klient, który nie dokonał Rejestracji Konta

„Klient  będący Konsumentem” – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

„Klient nie będący Konsumentem” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której zapisy prawa przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

„Pośrednik płatności” – firma z którą współpracuje Sklep w zakresie obsługi płatności wynikającej z zawarcia umowy sprzedaży.
Formularz Zwrotu lub Wymiany

3. Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

3.1. Do korzystania ze Sklepu wymagane są:

a) urządzenie umożliwiające dostęp do Internetu
b) działające łącze internetowe
c) posiadanie aktywnego adresu email
d) przeglądarka internetowa

3.2.  Sklep korzysta z Plików Cookies w celu umożliwienia poprawnego działania Strony Internetowej na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może wyłączyć mechanizm Plików Cookies w swoim urządzeniu końcowym, jednak może to ograniczyć funkcjonalność Strony Internetowej.

3.3. Korzystanie z sieci internetowej może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i używania danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione, także w celach sprzecznych z jego interesem. W celu minimalizacji ryzyka  Użytkownik powinien:

a) stosować adekwatne środki techniczne chroniące jego dane przed wyżej opisanym zagrożeniem
b) chronić  dane dostępowe, a w szczególności Login i Hasło przed przejęciem przez osoby trzecie

3.4. Sklep nigdy nie prosi Zarejestrowanych Klientów o udostępnienie mu Hasła, w jakiejkolwiek formie. Klient podaje Hasło jedynie podczas:

a)  Rejestracji Konta
b) Zmiany Hasła, o którym mowa w dziale 6
c)  Logowania do Konta Klienta

3.5. Wyłączne prawa do Sklepu, z wyłączeniem sytuacji opisanej w punkcie 3,6 poniżej, a w szczególności  majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Sklepu, logotypów, zdjęć, elementów graficznych i tekstowych, funkcjonalności i oprogramowania przysługują Sprzedającemu. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z prawem, zapisami Regulaminu oraz/lub na podstawie zgody Sprzedającego.

3.6. W celu prezentacji Towaru Sklep może umieszczać na Stronie Internetowej logotypy, zdjęcia, elementy graficzne i tekstowe do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich.

3.7 Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkownika Sklepu, a w szczególności jego Treści, oprogramowania, funkcjonalności i elementów tożsamości w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami, zapisami Regulaminu, czy w jakikolwiek inny sposób naruszający interesy Sprzedającego lub dobra osobiste osób trzecich.

4. Konto Klienta.

4.1. Rejestracja Konta jest bezpłatna i dobrowolna, tym samym nie jest konieczna do zawarcia Umowy Sprzedaży. Rejestracja umożliwia jednak Sklepowi przechowywanie Danych Osobowych Klienta i prowadzenie zapisu historii zawartych Umów Sprzedaży.

4.2. Niezarejestrowany Klient może zawrzeć Jednorazową Umowę Sprzedaży. Rejestracja Jednorazowych Umów Sprzedaży prowadzona jest przez Sklep tylko w zakresie umożliwiającym ich realizację, tym samym Klient nie ma dostępu do ich historii.

4.3. Sprzedający jest administratorem Danych Osobowych i przetwarza je zgodnie z przepisami prawa. Stosuje także odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych przez siebie Danych Osobowych.

4.4. Rejestracji Konta może dokonać jedynie osoba pełnoletnia, lub osoba niepełnoletnia działająca za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

4.5. Rejestracja Konta z wykorzystaniem Danych Osobowych nieprawdziwych lub nieaktualnych jest niedozwolona.

4.6. Rejestracja Konta z wykorzystaniem Danych Osobowych osób trzecich jest dozwolona jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód ze strony tych osób.

4.7. Rejestracji Konta Klienta Przedsiębiorcy może dokonać jedynie osoba posiadająca prawo reprezentowania Przedsiębiorcy lub działająca na podstawie właściwych pełnomocnictw.

4.8. Proces Rejestracji Konta polega na:

a) wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Internetowej Sklepu.
b) wciśnięciu przycisku „Zarejestruj Się”
c) Rejestracja Konta równoznaczna jest z akceptacją Regulaminu.
d)  o wykonaniu czynności rejestracji Klient zostaje poinformowany e-mailem o tytule  „Nowe Konto – Sklep, Yogamudra – Pracownia Jogi” Klienta w Sklepie yogamudra.pl” wysłanej przez Sklep na adres będący Loginem.

4.9. Dokonanie Rejestracji Konta jest równoznaczne z zawarciem ze Sprzedającym umowy, której przedmiotem jest świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną, polegającej na prowadzenie na rzecz Klienta Konta Klienta.

4.10. Dostęp do Konta jest możliwy jedynie po zalogowaniu. Proces logowania polega na:

a) przejściu do panelu logowania dostępnego pod adresem http://yogamudra.pl/moje-konto/
b) poprawnym wprowadzenie Loginu i aktualnego Hasła

4.11. Chęć usunięcia Konta Zarejestrowany Klient zgłasza wysyłając wiadomość email o tytule „Usunięcie Konta” na adres sklep@yogamudra.pl

4.10.1. Wiadomość z żądaniem usunięcia Konta powinna być wysłana z adresu email będącego Loginem . Jeśli z jakiś względów nie jest to możliwe, Klient może zostać poproszony o wykonanie dodatkowych czynności mających na celu uwiarygodnienie jego tożsamości.

4.10.2.. Umowy Sprzedaży będące w trakcie realizacji w momencie przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta, muszą zostać przez Klienta anulowane. W przeciwnym razie Konto zostanie usunięte dopiero po zrealizowaniu wszystkich zawartych Umów Sprzedaży.

4.10.3. Fakt usunięcia Konta zostanie potwierdzony w wiadomości email o tytule „Usunięcie Konta Klienta  w sklepie yogamudra.pl” przesłanej przez Sklep na adres z którego wysłano wniosek o jego usunięcie.

4.10.4. Z chwilą wysłania przez Sklep potwierdzenia usunięcia Konta, następuje rozwiązanie umowy o prowadzeniu Konta Klienta, o której mowa w pkt 4.8.

5. Aktualizacja i usunięcie Danych Osobowych

5.1 Zarejestrowany Klient ma dostęp do swoich Danych Osobowych i w każdej chwili może dokonać ich aktualizacji lub usunięcia.

5.2. Usunięcie Danych Osobowych wiąże się z usunięciem Konta, zgodnie z zapisami pkt. 4.10.

5.3.  W przypadku zmiany którychkolwiek Danych Osobowych, Zarejestrowany Klient powinien dokonać ich aktualizacji, najpóźniej przed zawarciem pierwszej po wspomnianej zmianie Umowie Sprzedaży. W przypadku braku takiej aktualizacji, Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za błędy w realizacji Umowy Sprzedaży wynikające z  użycia nieaktualnych Danych Osobowych.

5.4. Proces aktualizacji Danych Osobowych polega na:

a) zalogowaniu się do Konta Klienta
b) dokonaniu aktualizacji Danych Klienta  w sekcji „Szczegóły konta” lub „Adresy”
c) potwierdzeniu aktualizacji poprzez wciśnięcie przycisku „Zapisz”

6. Zmiana i odtworzenie Hasła

6.1. Proces zmiany Hasła polega na:

a) zalogowaniu się do Konta Klienta
b) dokonania zmiany Hasła w sekcji „Szczegóły konta”
c) potwierdzenie zmiany poprzez wciśnięcie przycisku „Zapisz Zmiany”
d) o wykonaniu czynności zmiany hasła Klient zostaje poinformowany  w wiadomości email o tytule „[Yogamudra Pracownia Jogi Warszawa] Informacja o zmianie hasła” wysłanej przez Sklep na adres będący Loginem.

6.2.. W sytuacji utraty Hasła Zarejestrowany Klient może je odtworzyć. Proces odtworzenia Hasła polega na:

a) wejściu na panel logowania dostępny pod adresem http://yogamudra.pl/moje-konto/
b) wybraniu opcji „Nie pamiętasz hasła?”
c) podaniu e-maila będącego loginem Konta Klienta i wciśnięciu przycisku „Resetuj Hasło”
d) wykonaniu czynności wymienionych w wiadomości email o tytule „Instrukcja resetu hasła” wysłanej przez Sklep na adres będący Loginem.

7. Zamówienie

7.1. Prezentacja Towaru w na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Stanowi zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży ze strony Sprzedającego do Użytkowników.

7.2. Złożenie przez Zarejestrowanego bądź Niezarejestrowanego Klienta zamówienia, stanowi złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, której przedmiotem jest Towar, którego zamówienie dotyczy.

7.3. Prezentacja Produktów na Stronie Internetowej Sklepu nie oznacza ich dostępności, a tym samym nie gwarantuje możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.

7.4. Proces złożenia zamówienia polega na:

a) umieszczeniu wybranych Produktów w Koszyku
b) wybraniu opcji Dostawy
c) wciśnięciu przycisku „Przejdź Do Kasy”
d) poprawnym wypełnieniu formularza zamówienia identyfikującego Klienta i wpisaniu danych dostarczenia przesyłki, oraz wybraniu metody płatności i potwierdzeniu akceptacji Regulaminu
e) wciśnięciu przycisku Kupuję i Płacę
f) wykonaniu czynności wymienionych w Podsumowaniu Zamówienia pojawiającym się na ekranie oraz wysłanym przez Sklep na adres email będący Loginem w przypadku Zarejestrowanego Klienta lub podany w formularzu zamówienia w przypadku Niezarejestrowanego Klienta.

7.5. Podsumowanie Zamówienia zawiera wszystkie szczegóły zamówienia, w tym w szczególności:

a) podsumowanie cen zamówionych Produktów, kosztów dostawy oraz wszystkich pozostałych kosztów, jakie Klient jest zobowiązany pokryć w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży.
b) szacunkowy termin wysłania zamówionych Produktów do Klienta.

7.6.   Wykonanie przez Klienta czynności wymienionych w Podsumowaniu Zamówienia, o których mowa  w pkt. 7.4. ppkt f),:

a)  jest równoznaczne z z oświadczeniem  Klienta, że  potwierdza on i akceptuje wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia wymienione w tym podsumowaniu
b)  oznacza złożenie zamówienia o którym mowa w pkt. 7.2.

7.7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma od Sklepu Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia  w postaci wiadomości email  wysłanej na adres będący Loginem w przypadku Zarejestrowanego Klienta lub podany w formularzu zamówienia w przypadku Niezarejestrowanego Klienta.

7.8. Wysyłając Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia Sprzedający składa oświadczenie o przyjęciu oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.

7.9.  Z chwilą otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta.

7.10. W sytuacji braku dostępności zamówionych Produktów, a tym samym brakiem możliwości realizacji przez Sprzedającego Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni od daty jej zawarcia, Sprzedający ma prawo od niej odstąpić wysyłając do Klienta stosowną wiadomość email.

7.11. Klient może dokonać zmian zamówienia, w tym rezygnacji z jego części lub całości do momentu wysyłki zamówionych Produktów.  Chęć dokonania zmiany w zamówieniu  Klient zgłasza wysyłając wiadomość email o tytule „Zmiana zamówienia” lub „Rezygnacja z zamówienia”  na adres sklep@yogamudra.pl

7.12. W sytuacjach opisanych w pkt 7.10 i 7.11, jeśli Klient dokonał już zapłaty, zwrot uiszczonych środków nastąpi w terminie 14 dni od daty wskazania przez Klienta numeru konta, na które zwrot ma być dokonany.

7.13. Sprzedający ma prawo do odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży bądź odstąpienia od niej w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta zapisów Regulaminu bądź przepisów prawa.

8. Płatności

8.1. Wszystkie ceny widoczne na Stronie Internetowej oraz pojawiające się w korespondencji ze Sprzedającym, podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone.

8.2. Klient może dokonać płatności w następujący sposób:

a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego podany w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w punkcie 7.7. W tym przypadku wysyłka zamówionych Produktów następuje po zaksięgowaniu środków na rachunku Sprzedającego.
b) przelewem bankowym lub kartą płatniczą z pomocą Pośrednika płatności. W tym przypadku wysyłka zamówionych Produktów następuje po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji o dokonaniu płatności od Pośrednika płatności
c) gotówką u pracownika firmy kurierskiej, przy odbiorze. W tym przypadku wysyłka zamówionych Produktów następuje po wysłaniu przez Sprzedającego do Klienta Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia, a płatność dokonywana jest u Dostawcy.
d) gotówką przy odbiorze, w Siedzibie Sprzedającego, w godzinach podanych na Stronie Internetowej pod adresem http://yogamudra.pl/dostawa/, lub w godzinach ustalonych ze Sprzedającym telefonicznie bądź drogą mailową.

8.3. W sytuacjach opisanych w pkt 8.2. ppkt. a) b) i d) Klient jest zobowiązany dokonać płatności w termninie do 5 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. Jeśli Klient nie dokona płatności we wspomnianym terminie Sprzedający ma prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości email.

8.4. Sprzedający ma prawo odmowy realizacji wysyłki za pobraniem w sytuacji:

a) uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości informacji podanych przez Klienta w momencie Rejestracji Konta bądź w trakcie aktualizacji Danych Osobowych bądź w formularzu zakupu jednorazowego zamówienia
b) naruszania zapisów Regulaminu bądź przepisów prawa w trakcie zawierania nowej Umowy Sprzedaży lub w związku z poprzednimi Umowami Sprzedaży.

9. Dostawa

9.1. Sprzedawca dostarcza Produkty na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

9.2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży, pozbawiony wad.

9.3. Sprzedający informuje Klienta o szacunkowym terminie wysłania zamówionych Produktów w Podsumowaniu Zamówienia,  o którym mowa w pkt 7.5. ppkt b). W sytuacji istotnej zmiany wspomnianego terminu, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta, podając równocześnie szacowany termin dostawy.

9.4. Sprzedający potwierdza fakt wysłania zamówionych Produktów wysyłając do Klienta wiadomość email o tytule „Twoje zamówienie zostało zrealizowane” na adres będący Loginem w przypadku Zarejestrowanego Klienta lub podany w formularzu jednorazowego zamówienia w przypadku Niezarejestrowanego Klienta

9.4. Klient ma do wyboru następujące opcje dostawy:

a) za pośrednictwem Dostawcy – Poczty Polskiej.
b) za pośrednictwem Dostawcy – firmy kurierskiej.
c) osobiście w Siedzibie Sprzedającego w godzinach podanych na Stronie Internetowej pod adresem http://yogamudra.pl/dostawa/ lub w godzinach ustalonych ze Sprzedającym telefonicznie bądź drogą mailową.

9.4. Klient powinien zbadać otrzymaną przesyłkę w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności osoby wydającej przesyłkę.  W sytuacji stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo zażądać od osoby wydającej przesyłkę spisania odpowiedniego protokołu.

9.5. W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem Dostawcy i nieobecności Klienta w momencie próby doręczenia przesyłki, pracownik Dostawcy pozostawi awizo, lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego w celu ustalenia innego terminu dostarczenia.

9.6. W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem Dostawcy i w przypadku odesłania, niedoręczonej przesyłki do Sprzedającego, Sprzedający skontaktuje się z Klientem drogą telefoniczną lub mailową w celu ustalenia szczegółów dotyczących kolejnej dostawy. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem w terminie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu odebrania niedoręczonej przesyłki, Sprzedający ma prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Jeśli Klient dokonał już zapłaty, zwrot uiszczonych środków nastąpi w terminie 14 dni od daty wskazania przez Klienta numeru konta, na które zwrot ma być dokonany.

9.7. Wraz z zamówionymi Produktami Sprzedający dostarcza dokument potwierdzający zakup w postaci paragonu fiskalnego, bądź na życzenie Klienta Faktury VAT, jeśli zamówienie zostało opłacone przed wysłaniem lub opłata nastąpiła podczas odbioru osobistego.

9.8. W przypadku opłaty przy odbiorze u Dostawcy dokumentem potwierdzającym zakup jest Faktura VAT, która dostarczona będzie na adres e-mail Klienta po zaksięgowaniu wpłaty za koncie Sprzedającego.

10. Zwroty i Wymiana

10.1 Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego towaru.

10.2. Odstępując od Umowy Sprzedaży w sytuacji opisanej w punkcie 10.1, Klient może dokonać:

a) Zwrotu zakupionego Towaru.
b) Wymiany zakupionego Towaru.

10.3. W celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży w sytuacji opisanej w punkcie 10.1. Klient dostarcza Sprzedającemu wypełniony Formularz Zwrotu lub Wymiany, dostępny pod adresem http://yogamudra.pl/formularze-zwrot-wymiana-reklamacja/ lub w Siedzibie Sprzedającego.

10.4. Formularz Zwrotu lub Wymiany może zostać dostarczony Sprzedającemu:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres..
b) w siedzibie Sprzedającego, w godzinach podanych na Stronie Internetowej pod adresem http://yogamudra.pl/formularz-zwrotu-wymiany, lub w godzinach ustalonych ze Sprzedającym telefonicznie bądź drogą mailową

10.5. Chcąc dokonać Wymiany zakupionego Towaru, Klient wskazuje w Formularzu Zwrotu lub Wymiany, Produkt na który zakupiony Towar ma być zamieniony. Dostępność wskazanego Towaru musi zostać potwierdzona przez Sprzedającego w wiadomości email wysłanej na adres wskazany w Formularzu Zwrotu lub Wymiany. Jeśli wskazany Produkt nie jest dostępny, wtedy Klient ma prawo do wskazania kolejnego Produktu lub decyzji o Zwrocie zakupionego Towaru.

10.6. Zwracany lub wymieniany Towar musi być kompletny, posiadać oryginalne metki i nie nosić śladów użytkowania.

10.7. Klient jest zobowiązany dokonać zwrotu Towaru będącego przedmiotem zwrotu lub wymiany, w terminie 14 dni od daty dostarczenia do Sprzedającego Formularza Zwrotu lub Wymiany.

10.8.  Zwrotu Towaru będącego przedmiotem zwrotu lub wymiany Klient może dokonać:

a)  osobiście w Siedzibie Sprzedającego w godzinach podanych na Stronie Internetowej pod adresem, lub w godzinach ustalonych ze Sprzedającym telefonicznie bądź drogą mailową.
b) na własny koszt, za pośrednictwem wybranego przez siebie Dostawcy. Sprzedający oświadcza, że nie przyjmuje przesyłek wysłanych na jego Koszt, z wyłączeniem sytuacji, kiedy zostało to z nim ustalone.

10.9.  W sytuacji odstąpienia od Umowy Sprzedaży na zasadach opisanych w punkcie 10.1.. Klientowi przysługuje zwrot uiszczonej należności , obejmujący wartość zakupionego towaru oraz koszt jego dostawy do Klienta.

10.10. Jeśli odstępując od Umowy Sprzedaży na zasadach opisanych w punkcie 10.1 Klient decyduje się na:

a)  Zwrot zakupionego Towaru,  wtedy zwrot uiszczonych środków nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zwracanego Towaru, lub otrzymania dowodu jego odesłania. Zwrot należności następuje na konto wskazane przez Klienta w Formularzu Zwrotu lub Wymiany.
b) Wymianę zakupionego Towaru i  koszt Towaru na który następuje wymiana, wraz z kosztami jego dostarczenia do Klienta jest niższy od  kosztu Towaru podlegającego wymianie, wraz z kosztami jego dostarczenia do Klienta, wtedy Sprzedający jest zobowiązany do zwrócenia Klientowi kwoty stanowiącej różnicę tych dwóch kosztów w terminie 14 dni od daty otrzymania zwracanego Towaru.
c) Wymianę zakupionego Towaru i  koszt Towaru na który następuje wymiana, wraz z kosztami jego dostarczenia do Klienta jest wyższy od  kosztu Towaru podlegającego wymianie, wraz z kosztami jego dostarczenia do Klienta, wtedy Klient jest zobowiązany do uiszczenia kwoty stanowiącej różnicę tych dwóch kosztów, w terminie do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez Sprzedającego możliwości dokonania wymiany. W tej sytuacji wysyłka nowego Towaru nastąpi na zasadach opisanych w pkt. 8.

11. Reklamacje

11.1 Wobec Klienta będącego Konsumentem Sprzedający ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową, w tym jeśli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną.

11.2. W przypadku Klienta nie będącego Konsumentem, Sprzedający odpowiada na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

11.3. W celu zgłoszenia reklamacji Klient dostarcza do Sprzedającego:

a) towar będący przedmiotem reklamacji wraz z dowodem jego zakupu
b) poprawnie wypełniony „Formularz reklamacji”, którego wzór dostępny jest pod adresem   http://yogamudra.pl/formularze-zwrot-wymiana-reklamacja/

11.4. Klient może zgłosić reklamację

a)  osobiście w Siedzibie Sprzedającego w godzinach podanych na Stronie Internetowej pod adresem, lub w godzinach ustalonych ze Sprzedającym telefonicznie bądź drogą mailową.
b) na własny koszt, za pośrednictwem wybranego przez siebie Dostawcy. Sprzedający oświadcza, że nie przyjmuje przesyłek wysłanych na jego Koszt, z wyłączeniem sytuacji, kiedy zostało to z nim ustalone.

11.5. W szczególnych sytuacjach Sprzedający może ustalić z Klientem inny niż wymieniony w pkt. 11.4. sposób zgłoszenia reklamacji, na przykład za  pośrednictwem poczty elektronicznej.  Wymaga  to jednak zgody ze strony Sprzedającego przesłanej w wiadomości e-mail.

11.6. Sprzedający poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia.

11.7.  W przypadku uznania reklamacji, Towar będący jej przedmiotem zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe Sprzedający zwróci Klientowi uiszczone środki lub zaoferuje inne Produkty dostępne w Sklepie, o podobnej funkcjonalności lub wartości.

11.8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Towar będący jej przedmiotem zostanie Klientowi zwrócony, wraz z uzasadnieniem decyzji.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://yogamudra.pl/regulamin-sklep lub w Siedzibie Sprzedającego

12.2. Właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle działalności prowadzonej przez Sprzedawcę jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

12.3. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

12.4. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

Zapraszamy do zakupów

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.